Samenwerking met ouders

Onze medewerkers doen er alles aan om uw kind goed te begeleiden en het onderwijs te bieden dat past bij zijn of haar ontwikkeling. Dit doen we graag samen met u, want u kent uw kind het beste. U ondertekent bijvoorbeeld het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), waardoor u medeverantwoordelijk bent voor het onderwijs van uw kind.

Nauw contact met mentor

Wij betrekken u graag nauw bij ons onderwijs, in het belang van uw kind. Dit vraagt om goed overleg en openheid. Zijn er bijzonderheden? Spelen er dingen thuis? Geef dat dan door aan de mentor van uw kind. De mentor neemt ook regelmatig telefonisch of per mail contact op met u. De leerdoelen van uw kind houden we bij in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit plan evalueren we met u zes weken na de start op school en daarna twee keer per jaar, waarna u dit plan digitaal of op papier ondertekent.

Rapporten/voortgang

Twee maal per jaar krijgt uw kind een rapport mee, met daarin de leer- en gedragsresultaten. Tijdens de contactmomenten voor het OPP bespreken we de didactische voortgang van uw kind.

Informatie per mail

Wij houden u op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen, speciale schoolprojecten, vragen/oproepen en ontwikkelingen op school. Dit doen we hoofdzakelijk via de nieuwsbrief die u per mail ontvangt. Zorgt u ervoor dat wij uw e-mailadres hebben? Wanneer u deze informatie liever per post ontvangt omdat u geen e-mail heeft, kunt u dat doorgeven aan de mentor van uw kind.

Informatie voor gescheiden ouders

Scholen hebben een actieve informatieplicht aan (gescheiden) ouders. Deze plicht ligt verankerd in artikel 11 (WPO) en artikel 20 (WEC). Deze plicht houdt in het algemeen in dat wij rapporteren over de vorderingen van de leerling aan zijn of haar ouders, voogden of verzorgers, dan wel aan de leerling zelf indien hij of zij meerderjarig en handelingsbekwaam is. Wij als school moeten ouders dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie geven.

Dit is onze wijze van communicatie aan gescheiden ouders:

  • Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling bij één van de ouders woont, wordt de informatie verstrekt aan de ouder bij wie de leerling in huis woont (zoals geregistreerd op het aanmeldingsformulier/intakeformulier). Hierbij gaat de school ervanuit dat alle informatie door de ouder bij wie de leerling woont aan de andere ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dient de ouder die de informatie niet ontvangt zelf contact op te nemen met de school. Dan bekijken we in overleg of we andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening kunnen maken.
  • Wanneer in een echtscheidingsconvenant is vastgelegd dat de ene ouder de andere ouder moet informeren en dit vervolgens niet gebeurt, zal de school de betreffende informatie (op verzoek) aan de andere ouder verschaffen.
  • Als de school weet dat er geen omgang is tussen een ouder en het kind, mag de school geen genoegen nemen met de mededeling van de ouder dat die de andere ouder wel zal informeren. De school dient dit te controleren.
  • Als een van de ouders aangeeft dat het oudergesprek niet gezamenlijk gevoerd kan worden, dient de school de mogelijkheid aan te bieden om het gesprek separaat te voeren als dit niet onevenredig belastend is voor de school.

Tegen agressie!

Helaas worden wij, net als veel andere scholen, soms geconfronteerd met agressieve ouders. Wij beschermen onze medewerkers tegen elke vorm van agressie. In ernstige situaties volgen disciplinaire maatregelen, zoals schorsing of verwijdering van het kind en het ontzeggen van toegang tot de school van het kind en/of de ouders. Ook doen we bij onrechtmatig gedrag van ouders/verzorgers aangifte bij de politie.