Ons onderwijs

VSO De Spinaker in Den Helder geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar, die door hun leer- en/of gedragsproblematiek niet goed tot leren komen binnen het regulier onderwijs.

Wij geven diplomerend onderwijs op VMBO-TL-niveau aan leerlingen met een IQ boven de 80 of we begeleiden hen naar een passende plaats op de arbeidsmarkt. Daarbij proberen we onze leerlingen de juiste voorwaarden te bieden om wél tot leren te komen, zodat ze een normale schoolopleiding kunnen volgen op hun niveau. We streven ernaar dat de leerlingen kunnen terugkeren naar het regulier middelbaar onderwijs of dat zij kunnen doorstromen naar het regulier vervolgonderwijs, naar een volwaardige plek op de arbeidsmarkt en in een enkel geval naar een vorm van dagbesteding.

Ons onderwijs is afgestemd op de individuele behoeften en de mogelijkheden van elke leerling. Leerlingen ervaren op onze school vooral rust, structuur en persoonlijke aandacht. Ze krijgen extra ondersteuning om het beste uit zichzelf te kunnen halen. We zetten in op positieve leerervaringen en versterken het vertrouwen en de motivatie van de leerlingen.

De Spinaker valt onder het bestuur van Stichting Ronduit Onderwijs te Alkmaar.

Onderwijs op maat

Na de aanmelding op onze school onderzoeken we of wij kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Vervolgens maken we onderscheid in internaliserend en externaliserend gedrag. Kortgezegd zitten de meer rustige leerlingen (met naar binnen gekeerde emoties) bij elkaar in een klas en ook de meer aanwezige leerlingen (met meer impulsief gedrag en expressieve emoties). Zo hebben zij de meeste kans op aansluiting bij elkaar. Leerlingen met internaliserend gedrag krijgen Traject op Maat-onderwijs (TOM) in hun eigen, prikkelarme vleugel in de school. Deze afdeling heeft een eigen ingang en aangepaste pauzetijden.Onze klassen hebben gemiddeld 10 tot 15 leerlingen. Zij hebben voor de meeste vakken één docent, die ook hun mentor is en volgen de theorielessen in een eigen lokaal. We streven naar zo veel mogelijk afwisseling tussen theorie- en praktijklessen. De leerlingen krijgen elke dag begeleiding van hun mentor. Voor de praktijkvakken techniek, koken, gymnastiek en handvaardigheid krijgen zij een vakdocent en gaan ze naar een praktijklokaal.

Onze onderwijsroutes

Wij bieden op onze school onderwijs op drie niveaus. We plaatsen een leerling bij de start op school in overleg op een niveau dat bij hem of haar past.

  • TOM-klas (Traject Op Maat-onderwijs voor VMBO Basis-Kader of MAVO)
  • VMBO Basis-Kader
  • MAVO (VMBO Theoretische Leerweg)

Vanaf leerjaar 1 krijgen de leerlingen onderwijs op hun eigen niveau. In leerjaar 1 en 2 krijgen alle leerlingen VMBO-basisvorming. Daarna splitst het aanbod zich in het Leer-Werk-Traject of het VMBO-staatsexamen. Leerlingen van VMBO Basis-Kader volgen een combinatie van stage en onderwijs op school. Leerlingen van de MAVO volgen volledig onderwijs om staatsexamen te kunnen doen, eventueel verspreid over twee jaar. Alle leerlingen behalen op onze school deelcertificaten, een MAVO-diploma (staatsexamen VMBO-TL) of een VSO-diploma of -getuigschrift.

Sociaal sterk

Op onze school besteden we ook veel aandacht aan het aanleren van studievaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden en communicatieve vaardigheden. Denk aan: het leren leren, het leren functioneren in sociale situaties, het vergroten van zelfstandigheid, samenwerken, concentreren, initiatief tonen en oog houden voor de eigen mogelijkheden en behoeftes.