De zorg voor de leerlingen

De zorg voor de leerlingen

School Zorg Team en Zorg Advies Team

Leerlingen worden regelmatig besproken in het School Zorg Team (SZT). In dit overleg kan besloten worden dat het nodig is advies te vragen aan het Zorg Advies Team. In dit overleg participeren verschillende samenwerkingspartners zoals de leerplichtambtenaar, politie, bureau jeugdzorg, MEE, de Brijder Stichting, de schoolarts en eventuele andere professionals die op afroep beschikbaar zijn.

Zorg

Rondom de begeleiding van de leerlingen op De Spinaker is een zorgstructuur opgebouwd. In eerste instantie is de mentor de aan te spreken persoon op school voor leerling en ouder.

De mentor wordt ondersteund door het zorgteam onder leiding van de ondersteuningscoördinator.

In het zorgteam zitten de schoolarts, de orthopedagoge, de interne begeleiders, de leerkracht en de locatiedirecteur. Met behulp van een pedagogisch en didactisch leerlingvolgsysteem worden het functioneren en presteren van de leerlingen systematisch beschreven.

Voor elke leerling wordt een individueel ontwikkel perspectief geschreven en hierin staat welke vakken voor hem/haar belangrijk zijn, op welk niveau hij/zij moet kunnen werken en welke punten van gedrag aandacht moeten hebben. Iedere leerling heeft dus eigen aandachtspunten. De IOP's dienen ondertekend te worden door ouders/verzorgers, u krijgt hiertoe een uitnodiging.

Leerlingen worden 2 maal per jaar zowel pedagogisch als didactisch gescreend. Indien gewenst is het mogelijk dat er aanvullend onderzoek wordt verricht door een diagnosticus van ons zorgteam.