Algemene informatie

Algemene informatie

Buitengewoon verlof

In zeer speciale gevallen is het mogelijk om voor een leerling verlof van school aan te vragen. Dit kan alleen wanneer de leerplichtambtenaar van de desbetreffende gemeente akkoord is. Het verzoek moet op tijd en gemotiveerd aan de locatiemanager worden doorgegeven.

 

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

buitengewoonverlof.pdf

Ziekmelding

Wanneer uw kind verhinderd is om op school te komen, dient u ons daarvan in kennis te stellen. Leerlingen kunnen zelf niet afbellen. Belt u, zo mogelijk, tussen 08.00 uur en 08.30 uur met telefoonnummer: 0223-684255. Dit om verstoring van de lessen zo veel mogelijk te voorkomen. 

Bij absentie zonder bericht wordt er contact met u opgenomen. Als er verzuimd wordt zonder geldige reden en zonder bericht, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim wordt dit tevens doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

Wij verwachten dat de leerlingen op tijd op school komen. Als een leerling te laat komt, wordt dit door de mentor bijgehouden. Bij teveel verzuim volgt er een sanctie. Als een leerling meer dan 15 minuten te laat is, melden wij dit als een uur ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar.