Intakeprocedure

Intakeprocedure

Als een leerling is aangemeld bij de Commissie Toelaatbaarheid Passend Onderwijs (TCPaO): http://vo.swvkopvannoordholland.nl/scholen/algemeen-0 nemen zij contact op met de school om te bekijken of er voor desbetreffende leerling een onderwijsaanbod gecreëerd kan worden.

Mocht dit het geval zijn, nodigt school ouder(s)/verzorger(s) en de leerling uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt het aanmeldingsformulier ingevuld. Daarnaast wordt er vanuit dossieronderzoek een Individueel Ontwikkel Perspectief (IOP) opgesteld met daarin opgenomen het uitstroomprofiel, wat in het gesprek wordt verduidelijkt. Neem in ieder geval de ID-kaart/ paspoort en een zorgpas van de leerling mee.

Er kan pas tot inschrijven worden overgegaan als er officieel een TLV is afgegeven. U kunt als ouder altijd contact zoeken met de school voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Op deze manier kunt u als ouder(s)/verzorger(s) kennis nemen van onze school en het onderwijsaanbod.